Överträning - definition och diagnos

Överträningssyndrom (OTS) hos IMES


OTS definierar vi som en allvarlig obalans mellan träning och återhämtning som resulterat i utmattning.
 
Riskfaktorer för detta kan vara t ex
 
Dålig kommunikation med tränaren.
Förnekande av kroppens signaler.
Rädsla för att betraktas som svag, slö eller misslyckad.
En smal idrottsidentitet som står och faller med tävlingsresultat.
En känsla av att vara fången och tvungen att fortsätta
Dålig träningsplanering
Monoton träning
Mycket tävlande
Hög mental anspänning,
Hög intensitet utan möjlighet till fullständig återhämtning.
Bristande förmåga till eller slarvande med återhämtning.
 
Exempel på symptom:
 
Känslomässiga
 
Minskad entusiasm, framåtanda och livsglädje
Förlust av tävlingsvilja, önskan att avstå från tävling
Håglöshet, trötthet
Ökad irritabilitet, oro, nedstämdhet, oförmåga att slappna av, uttråkning
Sömnstörning, förändrat sömnmönster
Nedsatt aptit
Nedsatt sexuell lust
Koordinationssvårigheter, allmän klumpighet
Ökat vätskeintag/törst
 
Fysiska
 
Försämring av prestationsförmågan
Viktförlust
Ser sliten ut
Ökad morgonpuls (>5 slag/min)
Ökad puls i stående och under ansträngning
Långsammare återhämtning av pulsnivå efter ansträngning
Postural hypotension (lågt blodtryck vid hastig uppresning)
Ihållande och/eller ökande muskelömhet
Svullnad av lymfkörtlar
Mag-tarmbesvär
Ökad benägenhet för infektioner, allergier, huvudvärk, skador
Långsam läkning av smärre skador
Menstruationsrubbningar

 

För att räknas som OTS krävs minst följande:
 
* Att symptom på utmattning funnits under minst 2 veckor och att identifierbara stressfaktorer kan spåras minst 6 mån bakåt.
* Påtaglig brist på psykisk och fysisk energi dominerar.
* Att minst 4 av följande funnits dagligen under minst 2 veckor:                

koncentrationssvårigheter eller minnesstörning

nedsatt förmåga att hantera krav eller tidspress

känslomässig instabilitet eller irritabilitet                                                

sömnstörning

kroppslig svaghet eller uttröttbarhet

värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel, eller ljudkänslighet.

 
* Påtagligt lidande eller försämrad funktion i arbete/träning, socialt eller i andra viktiga avseenden.

* Att missbruk/läkemedelspåverkan eller annan sjukdom uteslutits som orsak till besvären