Kommentar på ert svar

Fråga:

Vill kommentera ang ert svar som vi fick på vår fråga gällande allergi problem.

Varför upplever inte Oskar motsvarande besvär när han tävlar i europa med samma & ibland högre ansträgning? Jag tror inte att det är ansträngelse astma utan en allergi problematik.

Ert svar:

Hej Niklas och Oskar!

Min bedömning utgående från er beskrivning är att det rör sig om ansträngningsutlöst astma. Man bör utreda detta, om man inte bort det tidigare, för att säkerställa diagnosen. Lungfunktionsutredning innefattar minst spirometri och provokationsspirometri, lungauskultation och blodtryck, jämte vissa nödvändiga blodprover.

Jag tycker medicineringen/behandlingen låter direkt felaktig. Man bör absolut undvika vid-behovs-medicinering, då det bl a utlämnar individen till egenbedömning, vilket gör behandlingen svårmonitorerad. Fast ordination är därför att föredra. Doseringen bör styras av läkare och följas upp, och inriktas på att förebygga uppkomsten av symptom – när symptomen väl är fullt utvecklade är det långt gånget och för sent att behandla. Behandling skall obligat utredas, bedömas och behandlas av läkare med vana vid astmabehandling hos idrottare. Om husläkaren inte klarar det bör man få en remiss till läkare med sådan kompetens, alternativt att man söker på egen hand hos privat vårdgivare.

Vad anser NI ?

Svar:

Hej!
Tack för respons!
Astma och allergi kan ses som ”två sidor av samma mynt”. Allergisk benägenhet är överrepresenterat hos astmandrabbade. Ibland finner man en hyperreaktivitet, där astman inte är fullt utvecklad och symptomen mindre framträdande.

Ansträngningsutlöst astma är bara ett astma-besvärsområde – astman kan individuellt utlösas av flera saker t ex värme, luftfuktighet, kyla, stress/oro och sålunda även av allergi.
Grunden är alltid ändå att överväga att utreda även avvikande fall så långt det är möjligt och rimligt. Det avgör vilken behandling man väljer.