Hälseneruptur, gips eller operation?

Fråga:

Min vä hälsena gick av ganska högt upp förra måndagen och jag blev gipsad i plantarflexion på Ackis i avvaktan på att få en ortos. Vid återbesöket fick jag istället gips och ej ortos eller operation utan vidare förklaring.

Efter lite artikelsök på området förefaller behandlingen av hälseneruptur mycket omtvistad och ortosbehandling utan operation verkar vara en ny effektiv metod som börjat användas.

Då jag jobbar som personlig tränare och fystränare för samt har en mycket aktiv livsstil vill jag komma tillbaka från skadan så fort som möjligt.

Vilken av behandlingsformerna Gips, Ortos och Operation anser du vara mest effektiv när det gäller återgång till träning och fysisk aktivitet?

Svar:

Min egen åsikt när det gäller behandlingsval vid hälsenerupturer
följer de nationella riktlinjer som utarbetats av Nationellt
Kompetenscentrum för Ortopedi i Lund. Valet av behandling handlar mest om hur bra rehabilitering som följer på den gips/ortostid (8 v) som är fallet oavsett metodval. Möjligen kan elitidrottare (enligt några studier) teroretiskt tjäna något på kirurgisk behandling eftersom ny ruptur synes vara något mindre vid kirurgi kombinerat med höga belastningsnivåer. Andra studier har dock inte pekat på någon mätbar skillnad. Skillnaden på 1 år sikt mellan om man valt gips/ortos eller kirurgi är inte mätbar.

”Majoriteten av akuta hälsenerupturer kan behandlas konservativt med ortos- eller gipsbehand-ling i områden med etablerade vårdprogram för patientinformation och rehabilitering. Operativ behandling bör sannolikt ges till dem som har äldre rupturer (>3-7 dagar), elitidrottare samt vid reruptur.”

Slutsatsen blir att främst välja en kunnig och erfaren fysioterapeut
(sjukgymnast eller naprapat), d v s med kunskap och vana vid rehab av hälseneruturer, som lägger upp och hjälper till vid rehab. Det hela bygger naturligtvis på att den skadedrabbade dessutom följer given ordination.